Website Banner
ที่ปรึกษา
         แพทย์หญิงจิตติมา  อัยยสานนท์
          แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
           
ผู้จัดการ(ผู้รับใบอนุญาติ)
        
อาจารย์ผุสดี  สิรยากร
        ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Current Pageid = 4